Zoeken

 Algemene voorwaarden Handelsonderneming WéBé...

Artikel 1 - Algemeen
1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna "de Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op alle offertes,

prijsopgaven, aanbiedingen en overeenkomsten zowel ter zake van de levering van zaken als ter zake van het verrichten van

werkzaamheden door handelsonderneming WéBé aan afnemers, kopers en opdrachtgevers (hierna: "Opdrachtgever") .

1.2 Iedere afwijking of wijziging van de Algemene Voorwaarden vereist een voorafgaande schriftelijke toestemming van

handelsonderneming WéBé.

1.3 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van een Opdrachtgever of van derden - waaronder mede inkoopvoorwaarden

worden verstaan - binden handelsonderneming WéBé niet, tenzij deze door handelsonderneming WéBé schriftelijk zijn aanvaard.

1.4 Bij tegenstrijdigheid van Algemene Voorwaarden met die van enige Opdrachtgever c.q. derde prevaleren deze Voorwaarden.

1.5 In het geval dat enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een bevoegd rechter nietig geacht zal worden of

anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

 

Artikel 2 - Orders, aanbiedingen en overeenkomst
2.1 Alle offertes, aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen, offertes of

prijsopgaven zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever bij een eventuele aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen enz. van

de juistheid waarvan handelsonderneming WéBé mag uitgaan.

2.2 Overeenkomsten tussen handelsonderneming WéBé en Opdrachtgever komen pas tot stand indien en voor zover offertes,

aanbiedingen of opdrachten door handelsonderneming WéBé zijn geaccepteerd of worden geacht te zijn tot stand gekomen

indien handelsonderneming WéBé reeds met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen. Indien verkoop uit

magazijnvoorraad plaatsvindt kan de factuur voor de schriftelijke opdrachtbevestiging in de plaats treden.

2.3 Beschrijvingen in orders, aanbiedingen en/of prijsopgaven zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar binden

handelsonderneming WéBé niet. Wijzigingen van technische aard worden door handelsonderneming WéBé voorbehouden.

2.4 Handelsonderneming WéBé heeft het recht , indien de opdracht voor de levering van een zaak of het verrichten van diensten

niet tot een overeenkomst leidt, alle kosten die handelsonderneming WéBé heeft moeten maken om de aanbieding te kunnen

verstrekken, aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

2.5 Wijzigingen en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst, Order en/of de Voorwaarden kunnen slechts

schriftelijk worden overeengekomen en gelden slechts als wijziging of aanvulling op de betreffende Overeenkomst of Order.

Handelsonderneming WéBé is bevoegd eventuele extra kosten terzake van wijzigingen en/of aanvullingen bij Opdrachtgever in

rekening te brengen en –zo nodig- prijzen en/of (op)leveringstermijnen aan te passen.

 

Artikel 3 - Levering en levertijd
3.1 Alle door handelsonderneming WéBé opgegeven leveringstermijnen zijn slechts bij benadering en zullen nimmer als fatale

termijnen te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient

handelsonderneming WéBé dan ook schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

3.2 Handelsonderneming WéBé is gerechtigd de levering op te schorten zolang Opdrachtgever jegens handelsonderneming WéBé

niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot op het moment dat Opdrachtgever alsnog deze

verplichtingen is nagekomen.

3.3 De levering geschiedt af-magazijn, -werkplaats, -fabriek of -winkel ter keuze van handelsonderneming WéBé .
3.4 De door handelsonderneming WéBé te leveren zaken reizen voor risico van de Opdrachtgever. De keuze van de wijze van

transport wordt door handelsonderneming WéBé bepaald. Verzekering van de te vervoeren zaken geschiedt niet, tenzij de

opdrachtgever dit uitdrukkelijk verlangt; in dit geval komen de kosten voor zijn rekening. Handelsonderneming WéBé is slechts

aansprakelijk tot voldoening van schade wegens niet tijdige levering indien de Opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld,

waarbij de Opdrachtgever handelsonderneming WéBé een termijn moet gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijk

overeengekomen levertijd om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Overschrijding van de levertijd kan in principe

slechts aanleiding geven tot bovengenoemde schadevergoeding indien deze schriftelijk is overeengekomen.

3.5 Tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen komen de kosten voor in- en uitvoerrechten, zegel-, stations- en

inklaringskosten en belastingen etc. voor rekening van Opdrachtgever

3.6 Handelsonderneming WéBé behoudt zich het recht voor in gedeelte af te leveren en afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 4 - Prijzen
4.1 De door handelsonderneming WéBé opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de prijzen geldend op de dag van levering

af-werkplaats, -fabriek of -magazijn of -winkel en zijn exclusief BTW en tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld exclusief

verpakkings- en verzendkosten.

4.2 Handelsonderneming WéBé heeft het recht alle prijsverhogende factoren - waaronder mede moet worden verstaan verhoging

van kostprijzen en tarieven voor materialen, loonkosten, sociale lasten, belastingen, transportkosten, (fabrieks) prijzen van

toeleveranciers, alsmede een wijziging in valutaverhoudingen - die zijn ontstaan na het doen van de aanbieding,

prijsopgave, offerte c.q. de totstandkoming van de overeenkomst, aan de Opdrachtgever te berekenen. De Opdrachtgever

is gerechtigd, na in kennis te zijn gesteld van de verhoging, binnen 8 dagen na de kennisgeving de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5 - Betalingen
5.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek

van enige korting te geschieden. De betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn. Compensatie, aftrek of

verrekening is niet toegestaan.

5.2 Handelsonderneming WéBé is altijd gerechtigd alvorens te leveren een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de

nakoming van de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer, indien krediet

is bedongen. Weigering van de Opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft handelsonderneming WéBé het recht de

overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van handelsonderneming WéBé tot vergoeding

van onkosten en winstderving.

5.3 In het geval dat de betalingstermijn met meer dan 14 dagen wordt overschreden, is opdrachtgever aan

handelsonderneming WéBé vanaf de vervaldatum van de factuur een rente verschuldigd over alle te late betalingen van 1% boven

het geldende promessedisconto van de Nederlandsche Bank N.V. met een minimum van 1,5% per maand. Tevens is Opdrachtgever

eventueel van toepassing zijnde buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

 

Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud
6.1 Handelsonderneming WéBé behoudt de eigendom van alle door handelsonderneming WéBé aan Opdrachtgever geleverde

zaken, zolang Opdrachtgever niet al zijn betalingsverplichtingen, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten,

renten en kosten, heeft voldaan.

6.2 In aanvulling van het hierboven genoemde eigendomsvoorbehoud verbindt Opdrachtgever zich om op eerst daartoe

strekkende verzoek van handelsonderneming WéBé een bezitloos pandrecht te vestigen op alle door handelsonderneming WéBé

aan op Opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook.

6.3 Zolang vaststaat, dat de eigendom van het geleverde nog niet is overgegaan op de Opdrachtgever, is hij niet gerechtigd

het geleverde door te verkopen, of op enige andere wijze over de geleverde zaken te beschikken zonder de uitdrukkelijke

schriftelijke toestemming van handelsonderneming WéBé.

 

Artikel 7 - Reclames
7.1 De Opdrachtgever dient klachten over de geleverde zaken of de verrichtte diensten binnen 8 dagen nadat levering heeft

plaatsgevonden c.q. de werkzaamheden zijn verricht schriftelijk aan handelsonderneming WéBé te melden.

7.2 Ingeval van een door handelsonderneming WéBé gegrond bevonden klacht over de geleverde zaken heeft

handelsonderneming WéBé het recht de desbetreffende zaken te herstellen, dan wel deze door soortgelijke zaken te vervangen.

Handelsonderneming WéBé is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, behalve in het geval deze schade te wijten is aan

opzet of grove schuld van handelsonderneming WéBé.


Artikel 8 - Rechten van handelsonderneming WéBé
8.1 Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot programmatuur,

software en apparatuur die door handelsonderneming WéBé aan Opdrachtgever wordt geleverd of op welke wijze dan ook ter

beschikking wordt gesteld, berusten uitsluitend bij handelsonderneming WéBé of diens licentiegevers, tenzij partijen uitdrukkelijk

schriftelijk anders zijn overeengekomen. Opdrachtgever verkrijgt daarvoor slechts de gebruiksrechten op basis van de

toepasselijke licentievoorwaarden.

8.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten

van intellectuele of industriële eigendommen uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen,

daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur en software.

8.3 Het is handelsonderneming WéBé toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de apparatuur.

8.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van handelsonderneming WéBé de

software of programmatuur geheel of gedeeltelijk te ontmantelen, te de-compileren, daarop reverse engineering toe te passen,

te integreren of te combineren met andere software, te kopiëren, te vertalen, aan te passen, variaties aan te brengen of

te wijzigen, behoudens voor zover toegestaan ingevolge de van toepassing zijnde licentievoorwaarden en behoudens voor

zover toegestaan ingevolge de wet.

8.5 Handelsonderneming WéBé zal Opdrachtgever vrijwaren tegen elke actie welke gebaseerd is op de bewering dat de door

handelsonderneming WéBé zelf ontwikkelde software en/of programmatuur inbreuk maakt op een in Nederland geldende

auteursrecht van derden. Handelsonderneming WéBé verleent geen vrijwaring en is niet gehouden tot enige schadevergoeding

ter zake enige vordering waarbij er sprake is van een wijziging in de software en/of de programmatuur.

8.6 Indien partijen in een aparte overeenkomst schriftelijk overeenkomen dat handelsonderneming WéBé in opdracht van

Opdrachtgever programmatuur of software zal ontwikkelen verkrijgt handelsonderneming WéBé, met betrekking tot geheel in

zijn opdracht en te zijner behoeve ontwikkelde programmatuur of software, het niet exclusieve recht tot onbeperkt

gebruik van de programmatuur in zijn eigen bedrijf. Partijen kunnen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

Slechts indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, wordt de broncode van deze programmatuur en software

aan Opdrachtgever te beschikking gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.

 

Artikel 9 – Service- en onderhoudswerkzaamheden
9.1 handelsonderneming WéBé zal service en onderhoud overeenkomstig de met de Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde

afspraken verrichten.

9.2 Alle door handelsonderneming WéBé bij service en onderhoud gebruikte apparatuur, programmatuur en andere materialen

blijven het eigendom van handelsonderneming WéBé tenzij Opdrachtgever een vergoeding betaalt voor het ontwikkelen

of aanschaffen ervan aan handelsonderneming WéBé.

9.3 handelsonderneming WéBé kan wijzigingen aanbrengen in de omvang en de inhoud van de te verrichten service. Indien

dergelijke wijzigingen een verandering van de bij Opdrachtgever geldende procedures tot gevolg hebben,

zal handelsonderneming WéBé Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk inlichten en komen de kosten van de verandering

voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 10 - Overmacht
10.1 Van overmacht aan de zijde van handelsonderneming WéBé is, behoudens de in de wet geregelde gevallen, sprake, indien

handelsonderneming WéBé verhinderd wordt aan haar verplichtingen te voldoen ten gevolge van omstandigheden gelegen buiten

de invloedsfeer van handelsonderneming WéBé, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, het niet voldoen door

leveranciers van handelsonderneming WéBé aan hun verplichtingen.


Artikel 11 - Garantie
11.1 Op de apparatuur die door handelsonderneming WéBé van een leverancier is betrokken, zijn voor zover aanwezig uitsluitend

de garantiebepalingen van leverancier van toepassing.

11.2 Onverminderd het in Artikel 11.1 bepaalde wordt door handelsonderneming WéBé gedurende een periode van drie maanden

na datum van aflevering van de apparatuur voor zover niet betrokken van een leverancier garantie verleend tegen

machine- en fabricagefouten. De garantie houdt uitsluitend in dat handelsonderneming WéBé voor zijn rekening naar beste

vermogen de fouten zal herstellen. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van handelsonderneming WéBé.

11.3 Elke aanspraak op garantie vervalt, wanneer zonder schriftelijke toestemming van handelsonderneming WéBé wijzigingen in

de apparatuur zijn aangebracht, die naar mening van handelsonderneming WéBé de normale werking en de betrouwbaarheid van

de apparatuur kunnen beïnvloeden. Hetzelfde geldt wanneer binnen de garantietermijn andere dan de door

handelsonderneming WéBé geleverde onderdelen zijn gemonteerd of zonder de toestemming van handelsonderneming WéBé

aan het product reparaties zijn verricht.

11.4 Bedrijfsschade, gevolgschade of ander hier niet genoemde indirecte schade zijn van de garantie uitgesloten. De garantie is

immers van toepassing op defecten, uitsluitend veroorzaakt door ondeugdelijke fabricage, constructie of materiaal.

De garantie geldt niet ingeval van normale slijtage en van schade, die is ontstaan als gevolg van ongevallen, alsmede in het

geval door de Opdrachtgever of derden aangebrachte wijzigingen in materiaal of constructie, nalatigheid of ondeskundige

behandeling, alsmede in het geval dat de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

11.5 De kosten en risico’s van transport naar en van de werkplaats van handelsonderneming WéBé zijn voor rekening van de

Opdrachtgever.

11.6 Handelsonderneming WéBé verleent voorts geen enkele garantie met betrekking tot de door aan Opdrachtgever ter

beschikking gestelde of geleverde programmatuur en/of software. Handelsonderneming WéBé gegarandeert niet, noch

uitdrukkelijk noch stilzwijgend, de kwaliteit, prestatie, verhandelbaarheid of geschiktheid van enig bepaald doel van de

programmatuur en/of software. Alle programmatuur en/of software wordt in licentie gegeven en verkocht in de staat waarin deze

zich op het moment van aankoop bevindt. Het risico betreffende de kwaliteit en prestatie van de programmatuur en de software

ligt bij Opdrachtgever. Indien en voorzover de software door handelsonderneming WéBé van een leverancier is betrokken, zijn

uitsluitend de garantie bepalingen – voor zover aanwezig – van leverancier van toepassing.

11.7 Handelsonderneming WéBé is niet verplicht reparaties op gebruikte apparatuur uit te voeren. Handelsonderneming WéBé

behoudt zich het recht om het aankoop bedrag te retourneren.

 

Artikel 12 - Aansprakelijkheid
12.1 Onverminderd de bepalingen met betrekking tot garantie sluit handelsonderneming WéBé uitdrukkelijk iedere verdergaande

aansprakelijkheid uit, voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade,

zoals gevolgschade of bedrijfsschade, onder meer veroorzaakt door het niet of niet behoorlijk functioneren van de geleverde

zaken daaronder begrepen programmatuur, software en apparatuur dan wel diensten of verband houdende met het gebruik

daarvan, dan wel de tijdelijk onmogelijk – onmogelijkheid van het daarvan, schade ten gevolge van het verloren gaan van

gegevens, bestanden of programmatuur, met inbegrip van kosten gemaakt om dergelijke programma’s te herstellen of te

reproduceren, behoudens de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van handelsonder-

neming WéBé.

12.2 Indien en voor zover op handelsonderneming WéBé enige aansprakelijkheid mocht rusten, zal handelsonderneming WéBé

nimmer aansprakelijk zijn voor een bedrag hoger dan de waarde van de geleverde zaak dat directe of indirecte schade heeft

berokkend, dan wel direct of indirect bij de schade is betrokken, welke waarde zal worden vastgesteld aan de hand van de op

het geleverde betrekking hebbende factuur, met dien verstande dat handelsonderneming WéBé, ingeval van schade noch direct

noch indirect het geleverde product betreft, uitsluitend aansprakelijk zal zijn voor directe schade, veroorzaakt door opzet of

grove schuld van handelsonderneming WéBé, met dien verstande dat de totale aansprakelijkheid van handelsonderneming WéBé

nimmer meer zal bedragen dan een maximum bedrag ad € 100.000,-- per schadegeval of samenhangende reeks gevallen.

 

12.3 Schadeclaims ten gevolge van het voorafgaande dienen binnen één maand na het ontstaan van de schade schriftelijk bij

handelsonderneming WéBé te zijn gemeld.
12.4 Opdrachtgever vrijwaart handelsonderneming WéBé voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door of in

verband met het door handelsonderneming WéBé geleverde of in licentie gegeven apparatuur, software of programmatuur.

 

Artikel 13 - Ontbinding
13.1 In het geval Opdrachtgever één of meer van zijn betalingsverplichtingen, niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is

handelsonderneming WéBé gerechtigd, zonder ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige

schadevergoeding, de desbetreffende overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling met directe ingang te

ontbinden of levering uit te stellen, onverminderd het recht van handelsonderneming WéBé om volledige

schadevergoeding te vorderen.

13.2 Handelsonderneming WéBé kan, naast de hem toekomende rechten, de overeenkomst met Opdrachtgever te allen tijde,

zonder ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid jegens Opdrachtgever door middel van een

schriftelijke mededeling aan Opdrachtgever , per direct ontbinden indien Opdrachtgever niet in staat is te voldoen aan zijn

opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald laat, insolvent wordt, met zijn schuldeisers een onderhands akkoord

sluit of een vergadering van zijn schuldeisers bijeenroept, tijdens een vergadering van Opdrachtgevers aandeelhouders een

besluit wordt genomen op Opdrachtgevers ontbinding te ontbinden of te liquideren, een curator of bewindvoerder of een

persoon met een dergelijke opdracht wordt benoemd voor Opdrachtgevers activa of boedel of gedeelte daarvan,

of Opdrachtgever wegens schulden een dergelijke maatregel neemt dan wel ondergaat, wanneer door Opdrachtgever of door

een derde zijn faillissement wordt aangevraagd of aan hem, al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend,

indien Opdrachtgever zijn bedrijf staakt of ingeval beslag terzake van substantiële schulden van Opdrachtgever wordt gelegd

en dit beslag ten minste een maand wordt gehandhaafd.

 

Artikel 14 - Toepasselijk recht en geschillen
14.1 De Algemene Voorwaarden en alle transacties en overeenkomsten tussen handelsonderneming WéBé en Opdrachtgever

worden uitsluitend geregeerd door het Nederlands recht.

14.2 Indien daaruit voortvloeiende geschillen tot de bevoegdheid van een Arrondissementsrechtbank behoren,

zal de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam bevoegd zijn om van deze geschillen kennis te nemen.